قالیچه گلستان | بختیاری لاکی | فرش پژمان

قالیچه گلستان قالیچه گلستان
آویسا