قالیچه گلستان | مهر سرمه ای | فرش پژمان

قالیچه گلستان قالیچه گلستان
آویسا