قالیچه گلستان | یاس سرمه ای | فرش پژمان

قالیچه گلستان قالیچه گلستان
آویسا