قالیچه آویژه | 7400 | فرش پژمان

قالیچه آویژه قالیچه آویژه
آویژه 3*2 0 1.5*1 0 2.30*1.5 0