طرح 1200 شانه | افشان اصفهان سرمه ای | فرش پژمان

طرح  1200 شانه طرح  1200 شانه
فرش طرح 1200 شانه 4*3 0 3.5*2.5 0 3*2 0