طرج 1200 شانه | هالیدی سرمه ای | فرش پژمان

طرج 1200 شانه طرج 1200 شانه
فرش طرح 1200 شانه 4*3 0 3.5*2.5 0 3*2 0